مقالات آموزشی

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
آتنا سادات میررجائی
آزاده امیر
فاطمه قانعی مطلق
مرضیه ذبیحی
میترا ضیایی عاقل
مریم مرواریدی
عطیه تقوی
محمدرضا سعیدی
محمد حسین سلمانیان
مینا شعبان زاده
هانیه میر
سمیه قاصری
حسین چم حیدری
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
سارا خواجه افضلی
محمدرضا صنم یار
سیما سیفی
4-بهسازی تمرکز
1-تحصیلی 4-بهسازی تمرکز
لیست زیر مجموعه ها
1-تمرکز چیست؟ (0)
2-عوامل برهم زننده تمرکز (1)
3-تکنیک های تمرکزآفرینی (0)