صفحه شخصی بیتا طهرانچی  
دوشنبه 17 مرداد 1401

 بیتا طهرانچی

 دکترای تخصصی مشاوره - دانشگاه آزاد بجنورد

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران (شماره عضویت 17794)

عضو انجمن علمی روانشناسی ایران

عضو انجمن مطالعات روان درمانی ایران (شماره عضویت 705)

 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services