صفحه شخصی روزبه شمسا  
شنبه 9 بهمن 1400

روزبه شمسا

دارای مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد 

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشجوی دکتری علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services