صفحه شخصی نسرین رفائی  
شنبه 8 مهر 1402

نسرین رفائی

رتبه ممتاز کارشناسی ارشد مشاوره 

دکترای روانشناسی دانشگاه فردسی

گذراندن دوره‌های روان‌شناسی گوناگون در کشور امریکا 

اخذ مدرک  «مشاوره خانواده»؛ «واحدهـای تخصـصی روان‌شناسی» و «آموزش واقعیت‌درمانی»

 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services