مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
زهرا محدث حکاک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

2-اختلالات شخصیت
6- شخصیت 2-اختلالات شخصیت
لیست زیر مجموعه ها
2-اختلال شخصیت افسرده (7)
1-اختلال شخصیت اجتنابی (0)
3-اختلال شخصیت خودشیفته (0)
4-اختلال شخصیت ضداجتماعی (0)
5-اختلال شخصیت گوشه گیر (0)
6-اختلال شخصیت مرزی (0)
7-اختلال شخصیت منفی گرا (0)
8-اختلال شخصیت نمایشی (0)
9-اختلال شخصیت وابسته (0)
10-اختلال شخصیت وسواسی (0)